การเสนอวาระการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
Download
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
Download
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และคำแนะนาการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
Download
ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
Download
ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2565
Download
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และข้อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
Download
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
Download
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Download
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Download
ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
Download
ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมฯ E-AGM
Download
เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ E-AGM การมอบฉันทะ/การเข้าร่วมประชุม/การออกเสียงลงคะแนน
Download
แบบขอรับหนังสือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
Download
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
Download
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
   แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
   แบบฟอร์มส่งคำถาม
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
   แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ดาวน์โหลด