บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างบูรณาการขึ้น เพื่อเป็นช่องทางการถ่ายทอดแนวนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ มาสู่การดำเนินการในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อสะท้อนถึงการปฏิบัติงานในธุรกิจการบริหารจัดการทางยกระดับดอนเมืองที่คำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และการดำเนินกิจกรรมเชิงสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนให้ดีขึ้น

แนวนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บริษัทจดทะเบียน”) ดำเนินการ ซึ่งนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างบูรณาการ จะประกอบไปด้วย

นโยบายและพันธกิจที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างบูรณาการ


อ่านต่อ

จากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ได้สะท้อนถึงนโยบายของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจที่ต้องการบริหารจัดการทางหลวงสัมปทานที่เป็นเลิศ ควบคู่กับการยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เช่น พนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้ถือหุ้น และสังคม เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ


อ่านต่อ

บริษัทฯ ได้ทำการวิเคราะห์และจัดกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 1. ผู้มีส่วนได้เสียทางตรง ได้แก่ รัฐบาล (ผู้ให้สัมปทาน) ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ ลูกค้า และพนักงาน
 2. ผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อม ได้แก่ คู่ค้า สื่อมวลชน กลุ่มสิ่งแวดล้อม และชุมชนท้องถิ่น

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจปกติ (in-process)


อ่านต่อ

บริษัทฯ ได้ปรับการดำเนนธุรกิจปกติให้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรองรับการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผู้มีส่วนได้เสียลำดับแรก โดยได้ดำเนินการดังนี้

 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
 8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มเติมจากการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR after-process)


อ่านต่อ

บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมจากการดำเนินธุรกิจปกติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศโดยรวม และส่งเสริมให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยดำเนินกิจกรรม 5 ด้าน ดังนี้

 1. การยกระดับการศึกษาของสังคม (Tollway Smart Way)
 2. การยกระดับความปลอดภัยยาเสพติด (Tollway Happy Way)
 3. การยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน (Tollway Safety Way)
 4. การยกระดับคุณภาพชีวิตสังคม (Tollway Better Way)
 5. การยกระดับสิ่งแวดล้อม (Tollway Green Way)