โครงการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตผู้พิการไทย ปี 2563

คุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสาร องค์กร บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในโครงการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตผู้พิการไทย ปี 2563 (ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2550 มาตรา 35) ซึ่ง โครงการนี้ เป็นการจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการด้านเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์สำหรับผู้พิการ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้ อยู่ในภูมิลำเนาและเป็นสุข โครงการนี้ได้จัดร่วมกับ หอการค้าไทย , มูลนิธิหอการค้าไทย มูลนิธิโคเออร์ และบริษัทเอกชน ภายในงานได้รับ เกียรติจาก คุณโกมล ตันติวรนุกุล ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับ ณ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี