โทลล์เวย์สอนน้อง...รู้ทันอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดเปรมประชากร อ.เมือง จ.ปทุมธานี บริษัท ทางยกระดับดอนเมืองจำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ “รู้ทันอัคคีภัย” นำโดยคุณณัฐรุจ โตประภัสสร รองผู้อำนวยการ-ฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร (ดูแลชุดปฏิบัติงานพิเศษ) และทีมชุดปฏิบัติงานพิเศษมาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรูู้้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการซ้อมหนีไฟให้แก่ ครู , บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน ได้เข้าใจและพร้อมรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์จริง และในโอกาสนี้ คุณอัจฉรา เจริญพรผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กรได้มอบถังดับเพลิงให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อนำไปติดตั้งและใช้งานในสถานศึกษาต่อไป