กรุณากรอกแบบฟอร์มช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ


ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ในเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ/การทุจริต/การคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี และดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป ช่องทางนี้ไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพการให้บริการ โปรดติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง