จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ


“บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาชื่อเสียงของบริษัทในฐานะเป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป”

คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนี้ได้กำหนดแนวทางหลายด้านพร้อมด้วยรายละเอียดเนื้อหาที่จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจในหลักปฏิบัติต่างๆ ขององค์กร โดยได้รวบรวมปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ การกำกับดูแลกิจการ ค่านิยมองค์กร และจรรยาบรรณ รวมทั้งได้เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของการติดตามดูแลให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณอีกด้วย ซึ่งข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของจรรยาบรรณได้กล่าวถึง การรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท สิ่งที่ควรกระทำและละเว้นการกระทำต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท การรักษาความลับของบริษัท การระมัดระวังในการรับหรือมอบประโยชน์อันเป็นสิ่งจูงใจ การเปิดเผยข้อมูลและความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการ เจ้าหนี้ ตลอดจนคู่แข่งทางการค้า อีกทั้งการปฏิบัติตนของพนักงาน และพนักงานต่อพนักงาน

นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง


นโยบายการบริหารความเสี่ยง เป็นแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหารบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดไว้ดังนี้

บริษัทฯ จะดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ ด้านสัญญาสัมปทานและคดีปกครอง ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ และด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจเกิดขึ้นในทุกระบวนการดำเนินงานอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อ

  1. องค์กรมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  2. สามารถป้องกันและ/หรือจำกัดเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจองค์กร เป้าหมายขององค์กร และวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ และสังคมโดยรวม
  3. ก่อให้เกิดการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และช่วยสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ