นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี


จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ


“บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาชื่อเสียงของบริษัทในฐานะเป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป”

คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนี้ได้กำหนดแนวทางหลายด้านพร้อมด้วยรายละเอียดเนื้อหาที่จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจในหลักปฏิบัติต่างๆ ขององค์กร โดยได้รวบรวมปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ การกำกับดูแลกิจการ ค่านิยมองค์กร และจรรยาบรรณ รวมทั้งได้เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของการติดตามดูแลให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณอีกด้วย ซึ่งข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของจรรยาบรรณได้กล่าวถึง การรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท สิ่งที่ควรกระทำและละเว้นการกระทำต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท การรักษาความลับของบริษัท การระมัดระวังในการรับหรือมอบประโยชน์อันเป็นสิ่งจูงใจ การเปิดเผยข้อมูลและความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการ เจ้าหนี้ ตลอดจนคู่แข่งทางการค้า อีกทั้งการปฏิบัติตนของพนักงาน และพนักงานต่อพนักงาน

ข้อบังคับบริษัท


นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง


นโยบายการบริหารความเสี่ยง เป็นแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดไว้ดังนี้

บริษัทฯ จะดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ ด้านสัญญาสัมปทาน และด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจเกิดขึ้นในทุกกระบวนการดำเนินงานอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อ

  • องค์กรมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  • สามารถป้องกันและ/หรือจำกัดเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจองค์กร เป้าหมายขององค์กร และวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ และสังคมโดยรวม
  • ก่อให้เกิดการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้องค์กรเติมโตอย่างยั่งยืน และช่วยสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร

ช่องทางการร้องเรียน


เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็น เนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจ ดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer consectetur, arcu eu luctus blanditdui purus tristique ipsum, ut elementum sapien dui nec purus. Vivamus scelerisque risus a orci euismod, id eleifend nunc congue. Sed rhoncus aliquam leo, interdum semper erat egestas vitae. Pellentesque facilisis condimentum risus, eu blandit lorem blandit luctus. In placerat lacinia auctor. Nulla nisi dui, lacinia at placerat ut, maximus sit amet felis. Nunc efficitur mi sit amet sem mattis, ut aliquet libero laoreet. Nullam consequat condimentum est ac molestie. Maecenas sodales efficitur felis, id maximus sem rhoncus at. Mauris fringilla viverra lacus non auctor. Cras scelerisque magna nec est vulputate egestas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer consectetur, arcu eu luctus blanditdui purus tristique ipsum, ut elementum sapien dui nec purus. Vivamus scelerisque risus a orci euismod, id eleifend nunc congue. Sed rhoncus aliquam leo, interdum semper erat egestas vitae. Pellentesque facilisis condimentum risus, eu blandit lorem blandit luctus. In placerat lacinia auctor. Nulla nisi dui, lacinia at placerat ut, maximus sit amet felis. Nunc efficitur mi sit amet sem mattis, ut aliquet libero laoreet. Nullam consequat condimentum est ac molestie. Maecenas sodales efficitur felis, id maximus sem rhoncus at. Mauris fringilla viverra lacus non auctor. Cras scelerisque magna nec est vulputate egestas.

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ