การขยายเครือข่ายทางยกระดับ

การบริการเป็นเลิศ

ระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ

รับผิดชอบต่อส่วนรวม

เชื่อมโยงทางยกระดับเข้ากับเครือข่ายของระบบขนส่งที่สนองตอบการขยายตัวระหว่างกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

การจัดการเส้นทางที่อำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาและให้ความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล

มีการพัฒนาระบบการจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่สัญญา และสังคมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทบริหารทางด่วนชั้นนำ ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายถนนรอบนอกสู่กรุงเทพฯชั้นใน มุ่งให้การบริการเป็นเลิศด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับการเดินทาง ด้วยระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ทั้งนี้การกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติการต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์นั้น จะสอดคล้องกับนโยบาย “5-พ” ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่

พัฒนาคน พัฒนาคน
พัฒนาระบบงาน พัฒนาระบบงาน
พัฒนาระบบความปลอดภัย พัฒนาระบบความปลอดภัย
พัฒนาธุรกิจ พัฒนาธุรกิจ
พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาเทคโนโลยี

กลยุทธ์

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบาย 5-พ ตามที่ตั้งไว้ ฝ่ายบริหารจึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจไว้ดังนี้