ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทางยกระดับอย่างครบวงจร อันได้แก่ การจัดเก็บค่าผ่านทาง การอำนวยความสะดวกในการจราจร การกู้ภัย และการซ่อมบำรุงรักษาทางยกระดับ

บริษัทฯ ได้รับสิทธิให้บริหารจัดการทางยกระดับอุตราภิมุขช่วงดินแดง-อนุสรณ์สถาน ความยาวประมาณ 21.9 กิโลเมตร โดยให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทางอย่างครบวงจร อันได้แก่ การจัดเก็บค่าผ่านทาง การอำนวยความสะดวกในการจราจร การกู้ภัย และการซ่อมบำรุงรักษาทางยกระดับ ทั้งนี้ ทางยกระดับอุตราภิมุขช่วงที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการและจัดเก็บค่าผ่านทางสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  1. โครงการส่วนเริ่มต้น ตั้งแต่กิโลเมตรที่ กม. 5+700 บริเวณดินแดง ถึง กม. 21+100 บริเวณดอนเมือง ระยะทางประมาณ 15.4 กิโลเมตร
  2. โครงการส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ ตั้งแต่กิโลเมตรที่ ระหว่าง กม. 21+100 ที่ดอนเมือง ถึง กม.26+700 ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ต่อจาก “โครงการส่วนเริ่มต้น” อีกประมาณ 5.6 กิโลเมตร

บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ดำเนินงาน และการก่อสร้างโครงการทางยกระดับเส้นทางดินแดง-ดอนเมือง ประเภท 6.28 กิจการสัมปทาน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2534 ต่อมาบริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ การก่อสร้าง และดำเนินงานโครงการทางหลวงสัมปทานดินแดง-ดอนเมือง ส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ ประเภท 7.3 กิจการทางสัมปทาน ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2541

ในส่วนของการชำระค่าผ่านทาง ผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมืองจะชำระค่าผ่านทาง ณ บริเวณทางขึ้นและบนทางยกระดับที่ด่านเก็บเงินทั้ง 9 แห่ง โดยอัตราค่าผ่านทางได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าภายใต้บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทาน ฉบับที่ 3/2550 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 ซึ่งมีกำหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าผ่านทางทุกๆ 5 ปี โดยอัตราค่าผ่านทางดังกล่าวได้รับความเห็นชอบร่วมกันว่าเป็นอัตราที่คำนวณไว้อย่างเหมาะสมแล้ว

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทาน ฉบับที่ 3/2550 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 ได้กำหนดอัตราค่าผ่านทางที่เรียกเก็บจากยานพาหนะทุกประเภทตามอัตราและตารางเวลาที่กำหนดดังต่อไปนี้

อัตราค่าผ่านทางสำหรับรถประเภทที่ 1 (รถยนต์ 4 ล้อ)

ระยะเวลา ระยะเวลา (ปี) อัตราค่าผ่านทางส่วนเริ่มต้น อัตราค่าผ่านทางส่วนต่อขยายฯ อัตราค่าผ่านทางรวม
22 ธ.ค. 2550 - 21 ธ.ค. 2552 2 35 20 55
22 ธ.ค. 2552 - 21 ธ.ค. 2557 5 60 25 85
22 ธ.ค. 2557 - 21 ธ.ค. 2562 5 70 30 100
22 ธ.ค. 2562 - 21 ธ.ค. 2567 5 80 35 115
22 ธ.ค. 2567 - 21 ธ.ค. 2572 5 90 40 130
22 ธ.ค. 2572 - 11 ก.ย. 2577 4.8 100 45 145

อัตราค่าผ่านทางสำหรับรถประเภทที่ 2 (รถยนต์มากกว่า 4 ล้อ)

ระยะเวลา ระยะเวลา (ปี) อัตราค่าผ่านทางส่วนเริ่มต้น อัตราค่าผ่านทางส่วนต่อขยายฯ อัตราค่าผ่านทางรวม
22 ธ.ค. 2550 - 21 ธ.ค. 2552 2 65 30 95
22 ธ.ค. 2552 - 21 ธ.ค. 2557 5 90 35 125
22 ธ.ค. 2557 - 21 ธ.ค. 2562 5 100 40 140
22 ธ.ค. 2562 - 21 ธ.ค. 2567 5 110 45 155
22 ธ.ค. 2567 - 21 ธ.ค. 2572 5 120 50 170
22 ธ.ค. 2572 - 11 ก.ย. 2577 4.8 130 55 185