บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าในอนาคตบริษัทฯ จะสามารถสร้างรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถจ่ายหนี้หุ้นกู้และเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้สม่ำเสมอ

ในปี 2558 รายได้ของบริษัทฯ ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ้นจากจำนวน 2,133 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจำนวน 2,625 ล้านบาทในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 และสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นจากจำนวน 914 ล้านบาทในปี 2557 เป็นจำนวน 1,279 ล้านบาทในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 และบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าในอนาคตบริษัทฯ จะสามารถสร้างรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถจ่ายหนี้หุ้นกู้และเงิน ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้สม่ำเสมอ โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ชุดใหม่อายุ 4 ปี จำนวน 1,100 ล้านบาท นำมารวมกับเงินสดในมืออีกจำนวน 550 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระหนี้หุ้นกู้ที่มีกำหนดไถ่ถอนในเดือนธันวาคม 2558 จำนวน 1,650 ล้านบาท ยังผลให้ยอดรวมหุ้นกู้ทั้งหมดของบริษัทฯ ลดลงจาก 5,718 ล้านบาท คงเหลือ 5,168 ล้านบาท จึงเป็นผลให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงเหลือ 0.88 เท่า และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในอนาคตจะลดลงไปด้วยตามสัดส่วน ซึ่งเป็นอัตราคงที่ตามอายุของตราสารหนี้แต่ละชุด ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะลดหนี้หุ้นกู้ลงอย่างต่อเนื่องและจะให้มีการจ่ายเงินปันผลควบคู่กันไปทุกๆ ปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลและสร้างความยั่งยืนและความมั่นคงให้แก้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

สำหรับด้านการปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถใช้บริการทางยกระดับ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยนั้น บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เมโทรโพลิแทน เอ็กซ์เพรสเวย์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ ในการพัฒนาระบบการจัดการจราจรบนทางยกระดับ และบริษัทฯ ได้ตัดสินใจลงทุนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆบนทางยกระดับให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการจราจรบนทางยกระดับของบริษัทฯ

ในส่วนคดีปกครองที่บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมกับภาครัฐรวม 3 คดี ผลคำพิพากษาของศาลปกครองกลางได้พิพากษายกฟ้องบริษัทฯ ทั้ง 3 คดี แต่มีคดีหนึ่งของภาครัฐที่ศาลพิพากษาให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งผลของคำพิพากษาอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ยื่นอุทธรณ์ร่วมกับภาครัฐในคดีนี้ ส่วนอีก 2 คดี โจทก์ (ผู้ฟ้อง) ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเช่นกัน ฉะนั้น คดีปกครองทั้ง 3 คดีจึงอยู่ในชั้นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ กับที่ปรึกษากฎหมายได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของคดีจะออกมาเป็นคุณต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เป็นหลักในการก่อตั้งและจัดการมูลนิธิชื่อ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง (Dream for Achievement Foundation) ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความสามารถสูง สามารถสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2556 เรื่อยมาถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯได้มอบทุนให้แก่นักศึกษาที่มีความสามารถดังกล่าว รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 ทุน และนักศึกษาของมูลนิธิฯ ทุกท่านมีความประพฤติและผลการเรียนที่ดี ทั้งนี้ ในรุ่นที่ 1 จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 259 นี้จำนวน 4 ท่าน มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ยังคงเดินหน้ามอบทุนดังกล่าวต่อไปเพื่อสร้างเสริมเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ แต่ฐานะยากจนและด้อยโอกาสเหล่านี้เพื่อเติบโตมาเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติ ทางบริษัทฯ จะสนับสนุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ต่อไป และเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะส่งเสริมการศึกษาตามนโยบายของมูลนิธิดังกล่าวก็สามารถร่วมบริจาคได้ อันจะทำให้มูลนิธิฯ เป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมที่ยั่งยืนสืบต่อไป (รายละเอียดมูลนิธิตาม web site: www.daf.or.th)

ท้ายนี้ กระผมในนามผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ขอขอบคุณประชาชนผู้ใช้บริการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้มีส่วนได้เสียที่ให้ความไว้วางใจบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และกระผมในนามผู้ถือหุ้นขอขอบคุณและชมเชยคณะกรรมการ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับชั้นและทุกคน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจ ทำงานกันอย่างเต็มที่และสามัคคีกัน จึงส่งผลให้บริษัทฯ สามารถให้บริการทางยกระดับให้กับผู้ใช้ทางได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ได้เป็นอย่างดี


นายสมบัติ พานิชชีวะ

ประธานกรรมการ