นายธานินทร์ พานิชชีวะ

กรรมการผู้จัดการ

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน

นางอโนมา อุฤทธิ์

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ

นายสุเทพ ธาระวาส

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นายบุญชนะ ตรีดิษฐ์ อุดมพร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย

นายธานินทร์ พานิชชีวะ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)

นายชัยภัฏ เตมียบุตร

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ - IT & ITS

นางสาวบงกชรัตน์ ตั้งชูกุล

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน

นางสุมาลี นิยมเหมาะ

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

นายชวณัฏฐ ศรีสุขวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร

นางสาวน้ำผึ้ง ระเมียดดี

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและจราจรอัจฉริยะ

นายวิชัย เจนอนันตกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบเก็บค่าผ่านทาง

นายพิเชษฐ ลัภยานันท์

ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา

นางสาวบงกชรัตน์ ตั้งชูกุล (รักษาการ)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

นางภาวดี สินธิพงษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและจัดซื้อ

นายปรีชา สมุหวัฒนชัย

ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน

ดร.วัชระ สัตยาประเสริฐ

ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ

นางอุไรวรรณ เมฆอัคฆกรณ์

ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ

นายจักรกฤช ทองนาคะ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ

นางสาวอัจฉรา เจริญพร

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร

นางสาวปิยภัทร พงษ์นิทรัพย์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวประกายพิมพ์ ดันรังสรรค์

ผู้จัดการส่วนกฎหมายและกฎระเบียบ

นางสาวจรินญา โกงเหลง

ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

นายนพพล โพธิ์ขี

ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์