นายสมบัติ พานิชชีวะ

นายสมบัติ พานิชชีวะ

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม

ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกลั่นกรองและติดตาม

นายประกอบ ตันติยาพงศ์

นายประกอบ ตันติยาพงศ์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายบรรยง พงษ์พานิช

นายบรรยง พงษ์พานิช

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางดารณี หัวใจ

นางดารณี หัวใจ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

กรรมการอิสระ

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์

กรรมการ
(กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง)

นายจุมพล ริมสาคร

นายจุมพล ริมสาคร

กรรมการ
(กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง)

นางปานทิพย์ ศรีพิมล

นางปานทิพย์ ศรีพิมล

กรรมการ
(กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง)

นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

กรรมการ
(กรรมการผู้แทน AIF Toll Road Holdings (Thailand) Company Limited)

นายเดวิด จอห์น นิโคล

นายเดวิด จอห์น นิโคล

กรรมการ
(กรรมการผู้แทน AIF Toll Road Holdings (Thailand) Company Limited)

ดร.สุชัชวีร์สุวรรณสวัสดิ์

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

กรรมการอิสระ

นายธานินทร์ พานิชชีวะ

นายธานินทร์ พานิชชีวะ

กรรมการผู้จัดการ