Change of Technology

พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโทคโนโลยี และศึกษาในการลงทุนโครงการใหม่ทั้งกลุ่มธุรกิจทางด่วนหรือทางพิเศษ และการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ

Change of Law and Environment

ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อส่งมอบคุณค่าสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย

Change of Consumer Behavior

มุ่งให้การบริการเป็นเลิศด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับการเดินทาง ตอบสนองพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้บริโภค

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทฯ บริหารทางด่วนชั้นนำ ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายถนนและระบบคมนาคมขนส่ง มุ่งให้การบริการเป็นเลิศด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับการเดินทาง ด้วยระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาเทคโนโลยีและศึกษาในการลงทุนโครงการใหม่ ทั้งกลุ่มธุรกิจทางด่วนหรือทางพิเศษ และการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อส่งมอบคุณค่าสู่ความยั่งยืน

พันธกิจ

เราจะสร้างศักยภาพของบริษัทให้เติบโตด้วยแผนการเชื่อมโยงทางยกระดับ เข้ากับเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่สนองตอบการขยายตัวระหว่างกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลรวมถึงการเชื่อมโยงภูมิภาคของประเทศไทย ด้วยการจัดการเส้นทางที่อำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และให้ความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล มีการพัฒนาระบบการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล และระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพ พัฒนาเทคโนโลยีและด้านโครงการใหม่ทั้ง กลุ่มธุรกิจทางด่วนหรือทางพิเศษ และการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ พร้อมกับยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อส่งมอบคุณค่าสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พันธสัญญาการส่งมอบคุณค่าสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ

แผนกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบาย 5-พ ได้แก่ พัฒนาคน พัฒนาระบบงาน พัฒนาระบบความปลอดภัย พัฒนาธุรกิจ และพัฒนาเทคโนโลยี ตามที่ตั้งไว้ฝ่ายบริหารจึงได้กำหนดแผนกลยุทธ์ประจำปี 2565 ไว้ดังนี้

พัฒนาคน
พัฒนาระบบงาน
พัฒนาระบบความปลอดภัย
พัฒนาธุรกิจ
พัฒนาเทคโนโลยี

กลยุทธ์

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบาย 5-พ ตามที่ตั้งไว้ ฝ่ายบริหารจึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจไว้ดังนี้