ผู้รับสัมปทานในการจัดหาทุน ลงทุน ออกแบบ ก่อสร้าง ประกอบการและบำรุงรักษาทางยกระดับอุตราภิมุขช่วงดินแดง-อนุสรณ์สถานที่ให้บริการด้านคมนาคมขนส่งยานพาหนะที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลในบริเวณทิศเหนือ และเป็นเส้นทางหลักที่มุ่งสู่ ภาคกลางตอนบน ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทเอกชนผู้รับสัมปทานในการจัดหาทุน ลงทุน ออกแบบ ก่อสร้าง ประกอบการและบำรุงรักษาทางยกระดับอุตราภิมุขช่วงดินแดงถึงอนุสรณ์สถาน ภายใต้สัญญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ถนนวิภาวดีรังสิต จากกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม โดยมีระยะทางสัมปทานทั้งสิ้นประมาณ 21 กิโลเมตร และมีอายุสัมปทานในการให้บริการประชาชนจนถึงวันที่ 11 กันยายน 2577 ทั้งนี้ ทางยกระดับอุตราภิมุข เป็นทางยกระดับที่ให้บริการด้านคมนาคมขนส่งยานพาหนะที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลในบริเวณทิศเหนือ และเป็นเส้นทางหลักที่มุ่งสู่ภาคกลางตอนบน ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับสัมปทานทางหลวงของบริษัทฯ เป็นลักษณะ BTO (Build – Transfer – Operated) กล่าวคือ เมื่อบริษัทก่อสร้างทางยกระดับและอาคารแล้วเสร็จ บริษัทฯ ได้โอนกรรมสิทธิ์ในทางยกระดับอุตราภิมุขทั้งหมดให้กับกรมทางหลวง และบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการทางยกระดับตามข้อกำหนดในสัญญาสัมปทานอัน รวมถึงสิทธิในการจัดเก็บค่าผ่านทาง ดังนั้น การดำเนินการใดๆ ของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานที่มีต่อกรมทางหลวงและคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสียเป็นองค์ประกอบสำคัญนอกเหนือจากการให้บริการที่ดีด้านคมนาคมต่อประชาชน