สายอาชีพและความก้าวหน้า
(Growth and Career Development)


บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทำให้พนักงานทำงานอย่างมีเป้าหมาย บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เติบโตเคียงคู่กับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน อย่างมีสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการทำงาน และคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน ไม่จำกัดเพศ รวมทั้งโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
(Employee Learning and Development)


บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะนำพาองค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้ชื่อโครงการ “วิทยาลัยโทลล์เวย์” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ในการที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องต่อเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีทรัพยากรด้านบุคลากรที่มีความพร้อม และความสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้ในอนาคต

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีโครงการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน เพื่อการสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) บนหลักการ 4 ประการได้แก่

  1. การสร้างนวัตกรรม (Innovation) นำเสนอแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการทำงาน
  2. การพัฒนา (Development) นำเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาการทำงาน
  3. การปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Improvement) นำเสนอแนวคิดเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
  4. การทำงานเป็นทีม (Teamwork) นำเสนอแนวคิดที่มาจากการทำงานร่วมกัน

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission)
ของบริษัทฯ การพัฒนาผู้บริหารและพนักงานประกอบด้วย 2 โครงการหลัก ได้แก่

  1. โครงการ I D.M.T. Management Award เป็นโครงการสำหรับกลุ่มผู้บริหาร
  2. โครงการทีมพนักงานนักพัฒนา เป็นโครงการสำหรับกลุ่มพนักงาน

เพื่อนำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ มาปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงาน นำเสนอกระบวนการทำงานใหม่หรือบริการใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนั้น บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการสร้างระบบการสอนงาน (Coaching) สำหรับผู้บริหารที่มีการเลื่อนตำแหน่ง หรือผู้บริหารที่บริษัทฯ รับเข้ามาร่วมงานใหม่ เพื่อให้ได้รับรู้งานที่จะต้องรับผิดชอบ ได้รู้จักบุคคลากรในสายการบังคับบัญชา ได้เรียนรู้งานของผู้บริหารท่านอื่นๆ รวมทั้งวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร นโยบายสำคัญๆ แผนธุรกิจประจำปี ตัวชีวัดต่างๆ เป็นต้น

ทุนการศึกษา
(Scholarship)

เพื่อสร้างพนักงานที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร เพื่อสู่ความมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีทุนการศึกษาให้กับผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไป ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
(Welfares and Benefits)


บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขันกับตลาดได้ รวมทั้งการดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันชีวิตกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น