การอบรม หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 และการปฏิบัติงานตามเอกสารขั้นตอนการทำงาน”

บริษัทฯ ได้จัดอบรมภายใน หลักสูตร "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และการปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการทำงาน" ให้กับพนักงานทุกคน เป็นจำนวน 4 รุ่น โดยจัดขึ้นในวันที่ 10, 15, 18 และ 19 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และความเชื่อมโยงสู่การนำไปปฏิบัติแก่บุคลากรของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อรักษาระยะห่างและความปลอดภัยจากโควิด-19 จึงจัดให้มีการอบรมใน 2 รูปแบบ โดยบางส่วนเข้าอบรมในห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ (มีการจำกัดผู้เข้าร่วมอบรม) และผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ อบรมผ่านระบบออนไลน์ (Application Google Meet) โดยมีวิทยากรที่ปรึกษาจากมูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นผู้บรรยายให้ความรู้