การฝึกปฏิบัติการ “การจัดการความเสี่ยงและโอกาสในระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015”

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 และวันที่ 24 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกปฏิบัติการ “การจัดการความเสี่ยงและโอกาสในระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015” เพื่อเป็นการเตรียมความ พร้อมของการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน ISO ให้กับผู้บริหาร MR และคณะทำงานระบบมาตรฐาน ISO โดยทีมวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท