การอบรม หลักสูตร “ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 และการประยุกต์ใช้”

เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร "ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 และการประยุกต์ใช้" ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อเป็นสร้างความเข้าใจ ความ ตระหนัก การรับรู้ ให้กับผู้บริหารและคณะทำงาน ISO ในองค์กร โดยทีมวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ