DMT จำกัดการให้บริการ

บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง หรือ DMT จำกัดการให้บริการ ระหว่างวันที่ 12 - 25 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00 น. โดยยกเว้นรถขนส่งผู้ป่วย หรือ บุคคลที่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับบริการทางการแพทย์ รวมไปถึง รถขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ขนส่งขนย้ายประชาชน การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน การประกอบอาชีพตามรอบเวลาหรือตามเวลาที่กำหนดไว้ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tollway Call Center 1233