มอบสมุด Green Way โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่

คุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ด้วยการส่งมอบสมุด Green Way ที่ผลิตจากการรีไซเคิลใบเสร็จค่าผ่านทางและกระดาษที่ใช้แล้วให้กับโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ อำเภอบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีคุณนาวิน แกละสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ