ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) สำเร็จ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.0 ของกำไรสำหรับปีภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยคำนึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบการ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนในอนาคต เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไร และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในการบริหารจัดการสภาพคล่องภายในเพื่อให้สามารถมีกระแสเงินสดเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลให้กับผุ้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการ อันอาจรวมถึง การใช้กระแสเงินสดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (ซึ่งอาจเกิดจากการใช้เงินกู้หมุนเวียนสำหรับการชำระต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อเพิ่มระดับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสำหรับการจ่ายเงินปันผล) และกระแสเงินสดจากการจำหน่ายเงินลงทุน นอกจากนี้เนื่องด้วยบริษัทฯ ยังมีกำไรสะสมที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ ในอนาคต บริษัทฯ อาจพิจารณากู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นได้

อย่างไรก็ดีการดำเนินการกรณีดังกล่าวบริษัทฯ จะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางลบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร

X-Date Record Date Payment Type Amount (Baht/Share) Payment Date
08/03/22 - cash dividend 0.25 26/05/22
24/08/21 - cash dividend 0.07 09/09/21