Business Awards


เข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มอบ “เข็มกลัดชมรมจรรยา บรรณหอการค้าไทย” ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2563 ให้แก่ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) เพื่อยกย่องให้เป็นสมาชิกในชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ในฐานะที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดถือจรรยาบรรณ ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อสังคม มาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่บริษัทฯได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2562 มาแล้ว

Read More