บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทางยกระดับอุตราภิมุขช่วงดินแดง-ดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน มาโดยตลอด
ทั้งนี้ อัตราค่าผ่านทางได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าภายในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัปทานฉบับที่ 3/2550 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 ซึ่งมีกำหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าผ่านทางทุก 5 ปี

อัตราค่าผ่านทางปัจจุบัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2562)


อัตราค่าผ่านทาง ชื่อจุดผ่านทางเข้าทางหลวงสัมปทาน รถ 4 ล้อ รถมากกว่า 4 ล้อ
  ด่านขาออก (การจราจรมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ)
ทางยกระดับฯ
ช่วงดินแดง - ดอนเมือง
 • ด่านดินแดง
 • ด่านสุทธิสาร
 • ด่านลาดพร้าวขาออก
 • ด่านรัชดาภิเษก
 • ด่านบางเขน
 • 70
 • 70
 • 70
 • 70
 • 70
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
 • 100
ทางยกระดับฯ
ช่วงดอนเมือง - อนุสรณ์สถาน
 • ด่านหลักสี่ขาออก
 • ด่านอนุสรณ์สถาน
 • 30
 • 30
 • 40
 • 40
  ด่านขาเข้า (การจราจรมุ่งหน้าไปทางทิศใต้)
ทางยกระดับฯ
ช่วงอนุสรณ์สถาน - ดินแดง*
 • ด่านดอนเมือง
 • 100
 • 140
ทางยกระดับฯ
ช่วงดอนเมือง – ดินแดง
 • ด่านหลักสี่ขาเข้า
 • ด่านแจ้งวัฒนะ
 • ด่านลาดพร้าวขาเข้า
 • 70
 • 70
 • 70
 • 100
 • 100
 • 100

*อัตราค่าผ่านทางรถ 4 ล้อ จำนวน 100 บาท/คัน/เที่ยว และรถมากกว่า 4 ล้อ จำนวน 140 บาท/คัน/เที่ยว เป็นการชำระค่าผ่านทางยกระดับฯ ช่วงอนุสรณ์สถาน-ดอนเมือง และช่วงดอนเมือง-ดินแดง รวมกันครั้งเดียวที่ด่านดอนเมือง