โครงการจัดฝึกอบรมภายใน / หลักสูตร : การให้การปรึกษา

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด มหาชน จัดโครงการฝึกอบรมภายใน หลักสูตร : การให้การปรึกษา ซึ่งจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน ฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร  โดยมีคุณชวณัฎฐ  ศรีสุขวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งวิทยากรที่มาบรรยายความรู้ให้พนักงาน คือ ...หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ และ .ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน อาจารย์ประจำ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญจาก สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย 

โดยได้เน้นในเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความไม่สบายใจ และการให้คำปรึกษากับผู้ที่มีความไม่สบายใจบนทางยกระดับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแรงที่จะตามมา ซึ่งบรรยายกาศภายในงานพนักงานได้รับทั้งความรู้และเทคนิคต่างๆ จากวิทยากร ในเรื่อง การให้การปรึกษา เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมและสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิธีของนักจิตวิทยา ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการของผู้ใช้ทาง ตามวรรคหนึ่งในวิสัยทัศน์บริษัทฯที่ว่า มุ่งให้การบริการเป็นเลิศด้วย ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย