นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี


“แม้ว่าปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่บริษัทฯ ก็ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนทั่วไป เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสนับสนุนการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้”

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินงานและควบคุมการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารภายใต้คำแนะนำที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองมาอย่างรอบคอบแล้ว รวมทั้งได้ดำเนินธุรกิจและบริหารงานตามหลักของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างบูรณาการ (Integrated Corporate Social Responsibility: iCSR) และนโยบายจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct: COC) นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบหลักการของนโยบายดังกล่าว และบริษัทฯ ยังมีการดำเนินการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขระเบียบปฏิบัติงานภายใน รวมถึงพัฒนานโยบายจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับผู้บริหารและพนักงานให้ทันสมัย มีความเหมาะสม และสอดคล้องกันกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น กฎระเบียบด้านจรรยาบรรณ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน อันเป็นการเตรียมความพร้อม ทั้งในส่วนของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน รวมถึงบุคลากรทุกคนของบริษัทฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอันดีและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ที่จัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ตามความเหมาะสมสำหรับการดำเนินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปี 2558 เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดสู่การปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อบริษัทฯ สามารถนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนได้ในอนาคตอันใกล้นี้ สำหรับการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2558 มีดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Shareholder’s right)

บริษัทฯ ตระหนักในความรับผิดชอบและให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการปฏิบัติดังนี้

  1. ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณห้องประชุมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง ทั้งนี้ ก่อนการประชุมบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุม 7 วัน

    บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการประชุมที่พอเพียง โดยบริษัทฯ จะนำข้อมูลการประชุมประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tollway.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบมอบฉันทะแนบไปกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง

  2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการดูแลต้อนรับและช่วยเหลือในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกของการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยจะเชิญ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อตอบคำถามของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

    ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงถึงกติกา รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ และระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ และมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

  3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะนำมาเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ


“บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาชื่อเสียงของบริษัทในฐานะเป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป”

คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนี้ได้กำหนดแนวทางหลายด้านพร้อมด้วยรายละเอียดเนื้อหาที่จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจในหลักปฏิบัติต่างๆ ขององค์กร โดยได้รวบรวมปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ การกำกับดูแลกิจการ ค่านิยมองค์กร และจรรยาบรรณ รวมทั้งได้เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของการติดตามดูแลให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณอีกด้วย ซึ่งข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของจรรยาบรรณได้กล่าวถึง การรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท สิ่งที่ควรกระทำและละเว้นการกระทำต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท การรักษาความลับของบริษัท การระมัดระวังในการรับหรือมอบประโยชน์อันเป็นสิ่งจูงใจ การเปิดเผยข้อมูลและความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการ เจ้าหนี้ ตลอดจนคู่แข่งทางการค้า อีกทั้งการปฏิบัติตนของพนักงาน และพนักงานต่อพนักงาน

ข้อบังคับบริษัท


นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง


นโยบายการบริหารความเสี่ยง เป็นแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดไว้ดังนี้

บริษัทฯ จะดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ ด้านสัญญาสัมปทาน และด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจเกิดขึ้นในทุกกระบวนการดำเนินงานอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อ

  • องค์กรมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  • สามารถป้องกันและ/หรือจำกัดเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจองค์กร เป้าหมายขององค์กร และวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ และสังคมโดยรวม
  • ก่อให้เกิดการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้องค์กรเติมโตอย่างยั่งยืน และช่วยสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร

ช่องทางการร้องเรียน


เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็น เนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจ ดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer consectetur, arcu eu luctus blanditdui purus tristique ipsum, ut elementum sapien dui nec purus. Vivamus scelerisque risus a orci euismod, id eleifend nunc congue. Sed rhoncus aliquam leo, interdum semper erat egestas vitae. Pellentesque facilisis condimentum risus, eu blandit lorem blandit luctus. In placerat lacinia auctor. Nulla nisi dui, lacinia at placerat ut, maximus sit amet felis. Nunc efficitur mi sit amet sem mattis, ut aliquet libero laoreet. Nullam consequat condimentum est ac molestie. Maecenas sodales efficitur felis, id maximus sem rhoncus at. Mauris fringilla viverra lacus non auctor. Cras scelerisque magna nec est vulputate egestas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer consectetur, arcu eu luctus blanditdui purus tristique ipsum, ut elementum sapien dui nec purus. Vivamus scelerisque risus a orci euismod, id eleifend nunc congue. Sed rhoncus aliquam leo, interdum semper erat egestas vitae. Pellentesque facilisis condimentum risus, eu blandit lorem blandit luctus. In placerat lacinia auctor. Nulla nisi dui, lacinia at placerat ut, maximus sit amet felis. Nunc efficitur mi sit amet sem mattis, ut aliquet libero laoreet. Nullam consequat condimentum est ac molestie. Maecenas sodales efficitur felis, id maximus sem rhoncus at. Mauris fringilla viverra lacus non auctor. Cras scelerisque magna nec est vulputate egestas.