นายธานินทร์ พานิชชีวะ

กรรมการผู้จัดการ

นายอภิชาติ สังขมี

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ

นายกรวุฒิ ชีวปรีชา

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน

นายสุเทพ ธาราวาส

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นายบุญชนะ ตรีดิษฐ์ อุดมพร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นางอโนมา อุฤทธิ์

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน

นางสุมาลี นิยมเหมาะ

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

นายชวณัฏฐ ศรีสุขวัฒนา

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร

นายวิชัย เจนอนันตกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบงานขนส่งและจราจรอัจฉริยะ

นายพิเชษฐ ลัภยานันท์

ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา

นางภาวดี สินธิพงษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและจัดซื้อ

นางสาวบงกชรัตน์ ตั้งชูกุล

ผู้อำนวยการฝ่าย-การเงินและการบัญชี

นายปรีชา สมุหวัฒนชัย

ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน

นายชัยภัฏ เตมียบุตร

ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ

นางอุไรวรรณ เมฆอัคฆกรณ์

ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ

นายจักรกฤช ทองนาคะ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ

นางสาวอัจฉรา เจริญพร

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร

นางสาวประกายพิมพ์ ดันรังสรรค์

ผู้จัดการส่วนกฎหมายและกฎระเบียบ

นางสาวจรินญา โกงเหลง

ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

นางสาวน้ำผึ้ง ระเมียดดี

ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์