นายสมบัติ พานิชชีวะ

นายสมบัติ พานิชชีวะ

ประธานกรรมการ
ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ

ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม

ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม

รองประธานกรรมการ
ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

นายประกอบ ตันติยาพงศ์

นายประกอบ ตันติยาพงศ์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

กรรมการอิสระ
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

นายบรรยง พงษ์พานิช

นายบรรยง พงษ์พานิช

กรรมการอิสระ
ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางดารณี หัวใจ

นางดารณี หัวใจ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

กรรมการอิสระ

นายสมศักดิ์  ห่มม่วง

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง

กรรมการ

นายสมชาย พูลสวัสดิ์

นายสมชาย พูลสวัสดิ์

กรรมการ

นายประภาศ คงเอียด

นายประภาศ คงเอียด

กรรมการ

นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

กรรมการ
อนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม

นายเดวิด จอห์น นิโคล

นายเดวิด จอห์น นิโคล

กรรมการ

นายธานินทร์ พานิชชีวะ

นายธานินทร์ พานิชชีวะ

กรรมการผู้จัดการ