โครงการจัดฝึกอบรมภายใน / หลักสูตร : ความปลอดภัย อาชีวอามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รุ่นที่ 2

 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด มหาชน จัดโครงการฝึกอบรมภายใน หลักสูตร  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจัดฝึกอบรมเป็น รุ่นที่ 2 ให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน ในกรณีที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ใหม่ โดยมี คุณบุญชนะ  ตรีดิษฐ์  อุดมพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สายงานบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน